จับตาครม.สัญจร ถกแผนพัฒนาภาคตะวันออก

การประชุมครม.สัญจร จังหวัดจันทบุรี เตรียมพิจารณาวาระเศรษฐกิจหลายเรื่อง โดยเฉพาะแผนทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมครม.สัญจร จังหวัดจันทบุรี วันที่ 6 ก.พ.61สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะเสนอร่างทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกทั้งระบบให้กับที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

หลังจากนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก กับภาคเอกชนและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกมาเป็นที่เรียบร้อย ขณะที่หน่วยงานต่างๆ ยังเตรียมเสนอโครงการเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกด้วย เช่น กระทรวงคมนาคมเสนอภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคตะวันออก ส่วนคณะกรรมการนโยบายทรัพยกรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เสนอการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ด้านกระทรวงพาณิชย์เสนอยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจร และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอมาตรการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวชุมชน  นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังขอความเห็นชอบโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเดขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ และกระทรวงการคลังเสนอให้ ครม. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews