10 วิธีแกะลูกออกจากหน้าจอ

ทุกวันนี้ไม่ว่าจะตื่น เดิน นอน นั่ง อุปกรณ์ไอทีไฮเทศทั้งหลายเข้ามามีบทบาทกลายเป็นชิ้นส่วนของชีวิตที่ขาดไม่ได้ ไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กที่ได้รับอิทธิพลเหล่านี้ไปด้วย แน่นอนว่าการปล่อยให้ทีวี แท๊ปเล็ต มือถือ เลี้ยงลูกนั้นไม่ได้ช่วยเรื่องพัฒนาการของเด็กแม้แต่นิดเดียว และยังส่งผลให้เด็กพูดช้ากว่าปกติด้วย กิจกรรมนอกจากบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมจินตนาการ พัฒนาการเข้าสังคม การใช้ชีวิตแก้ปัญหาต่างๆให้เด็กได้

1.เข้าค่ายภาษาอังกฤษ นอกจจากจะได้เรียนรู้พัฒนาการทางด้านภาษาเพื่อนำไปใช้ต่อเติมในการเรียนหลักสูตร ยังทำให้เด็กได้ใช้ภาษาจริงๆ กล้าพูด กล้าคิดไม่ว่าจะผิดหรือถูก การเข้าค่ายยังเป็นการได้ออกไปทำกิจกรรมกับคนอื่นๆ เรียนรู้การเข้าสังคมได้ไปในตัว ซึ่งค่ายภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องเป็นต่างประเทศเท่านั้น เพราะมีหลายโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้เด็กเข้ารับพัฒนาทักษะด้านภาษาได้มากขึ้น
2.เล่นกีฬา ถือเป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ ได้มีกิจกรรมทางกาย และรู้ การแพ้ ชนะ อภัย ซึ่งเป็นพื้นฐานการใช้ในสังคมอย่างหนึ่ง เด็กที่เล่นกีฬานอกจากจะมีร่างกายแข็งแรงแล้วยังเป็นการสร้างนิสัยการเสียสละ การทำงานเป็นทีม รู้จักเรื่องความอดทนมากขึ้นได้ด้วย
3.เรียนดนตรี/ร้องเพลง สุนทรีด้านดนตรีเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างจินตนาการเด็กได้อย่างดี มีผลโดยตรงต่อพัฒนาการทางสมองร่างกาย และจิตใจ เพราะจะช่วยสร้างสมาธิ พัฒนาทักษะการฟัง การสื่อสาร พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก ซึ่งเด็กที่เรียนดนตรีมักจะทำให้มีความร่าเริง แจ่มใส มองโลกในแง่ดี
4.วาดรูประบายสี ศิลปะเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สร้างสมาธิ ทำให้เกิดจินตนาการได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถพาเด็กไปวาดภาพระบายสีในสวนสาธารณะต่างๆก็ทำให้เกิดความเพลิดเพลินทั้งครอบครัวได้
5.ปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะรักษาสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และปลูกฝังการพึ่งพาตัวเองในการปลูกพืชผักสวนครัว
6.ไหว้พระ ทำบุญ ปล่อยนก ปล่อยปลา เป็นการปลูกฝังการให้ การไม่เบียดเบียนผู้อื่น และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทะ ซึ่งการเข้าวัดทำบุญยังเป็นการให้เด็กได้ซึมซับวัฒนธรรม จริยธรรมได้ ส่งเสริมสามารถควบคุมอารณ์ได้
7.ชมพิพิธภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือด้านวัฒนธรรม จะเป็นการสร้างประสบการณ์ในการแสวงหาความรู้ เปิดโลกการเรียนรู้ เพราะความรู้นั้นไม่ได้อยู่ในตำราเรียนการได้เห็นของจริง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth